Doba skladovania a životnosť mazív

Doba skladovania a životnosť mazív

Doba skladovania a životnosť mazív

Ing.Jozef Stopka

Vysoká kvalita mazacích prostriedkov je podmienená nielen požiadavkami na základnú surovinu -ropu, prísady,ktoré sa používajú na zlepšenie úžitkových vlastností mazív,ale aj požiadavkami na zabezpečenie ich kvality počas prepravy od výrobcu,respektíve pri skladovaní u spotrebiteľa.Výrobca mazív preberá záruku za svoje výrobky v určitom časovom období a kladie pritom konkrétne požiadavky na podmienky ich skladovania.Úlohou skladového hospodárstva u spotrebiteľa je zabezpečiť úžitkovú hodnotu mazív podľa týchto podmienok.

Stanovenie doby skladovania,respektíve životnosti mazív,je často veľmi náročná úloha pre výrobcu mazív a výrobcu stroja,či zariadenia. Sklad mazív má byť murovaná alebo betónová budova s ústredným vykurovaním,aby sa teplota mohla udržiavať po celý rok v rozsahu od 10 °C do 25 °C. Je všeobecne známe,že výrobca,respektíve dodávateľ,preberá určité záruky za svoje výrobky.Požiadavka je na stanovenie doby skladovania pri nemeniacej sa kvalite maziva a dobu používania maziva v príslušnom stroji,zariadení.V tejto súvislosti vystupuje do popredia spolupráca medzi výrobcom mazív a výrobcom troja.To znamená,že tieto údaje by mali stanoviť spoločne.Výrobca stroja,zariadenia,určuje druh maziva,spôsob mazania,veľkosť náplne, interval domazávania a výmeny maziva a ďalšie údaje.Životnosť maziva je preto závislá od mnohých aspektov,prevádzkových podmienok. V závislosti od druhu výrobku (mazacie oleje,plastické mazivá,rezné oleje,emulgačné oleje,parafinické emulzie atď.)a od ich zloženia (prísady)určí výrobca podmienky ich skladovania a dobu skladovania. Doba skladovania má byť uvedená v príslušnej norme výrobku,STN,technickom liste a pod.Dobou skladovania sa rozumie určitý čas skladovania (mesiac,rok)pri zachovaní rovnakej kvality maziva,v podmienkach uvedených v norme.

V procese skladovania mazív môžeme uvádzať,predpokladať dobu skladovania u výrobcu maziva a dobu skladovania u spotrebiteľa.Podľa toho môže platiť,že 50 percent času je mazivo u výrobcu a 50 percent u spotrebiteľa.V súčasnosti sa uvádza všeobecne doba skladovania ropných mazív celkovo až 10 rokov.Podľa uvedeného kľúča 5 rokov môže byť mazivo u výrobcu a 5 rokov u potrebiteľa.Táto jednoduchá úvaha neplatí pre všetky mazivá.Všeobecne platí, že ak sa prekročí stanovená doba skladovania maziva,mazivo sa musí podrobiť kontrole v laboratóriu.Na základe výsledkov kontroly sa rozhodne o jeho ďalšom použití. Mnohé druhy mazív majú skrátenú dobu skladovania.Sú to najmä mazivá,výrobky menej stabilné,obsahujúce prísady,ktoré pri každej zmene teploty môžu zmeniť svoje vlastnosti.Medzi ne patria napr.emulgačné oleje,parafinické emulzie,plastické mazivá a iné podobné výrobky. Parafinické emulzie sú veľmi citlivé na zmenu teploty.Pri teplote nad 40 °C dochádza k zvýšenému vyparovaniu vody a na povrchu emulzie sa tvorí nežiaduci povlak, ktorý môžeme odstrániť prefiltrovaním emulzie cez vhodný filter pred jej použitím. V niektorých prípadoch môže nastať aj oddelenie,rozvrstvenie parafínu a vody v emulzii.S podobným problémom sa stretávame aj pri ťažkozápalných kvapalinách (voda-glykol)a emulziách typu voda v oleji. Výrobky,ktoré obsahujú depresant,znižovač bodu tuhnutia,respektíve majú zvýšený obsah parafínu (valcové oleje),prejavuje sa u nich sklon k reverznému,obrátenému bodu tuhnutia.Tento nedostatok môžeme odstrániť,ak výrobky budeme skladovať nejaký čas pri izbovej teplote.Valcové oleje vyžadujú na obnovenie teplotu približne 40 °C.

Mazivá výrobca,resp.dodávateľ dodáva v drobných obaloch,sudoch,kontajneroch a cisternách.Na dobu skladovania maziva má podstatný vplyv aj obal.Obalová technika ponúka v súčasnosti veľké možnosti.Plastové obaly sú veľmi praktické,ale na niektoré druhy mazív nie sú vhodné,napr.(POE)polyolesterové oleje.V tomto prípade sa používajú kovové obaly,ktoré zabraňujú nárastu vlhkosti v týchto olejoch.POE a polyalkyglykolové oleje (PAG)sú hygroskopické viac ako ropné oleje.Preto sa pred ich použitím vyžaduje vysušenie až na hodnotu 50 ppm. Máme skúsenosti,že drobné kovové obaly zabezpečujú dobu skladovania oleja až 30 rokov (letecké oleje),čo je v niektorých prípadoch veľká výhoda. V nasledujúcom prehľade uvedieme odporúčanú dobu kladovania niektorých kupín mazacích prostriedkov,špeciálnych mazív a ďalších ropných výrobkov.Sú to len informatívne údaje,ktoré uvádzajú výrobcovia mazív.

Druh maziva,výrobku

Doba skladovania

Automobilové oleje

36 až 60 mesiacov

Priemyselné oleje

24 až 60 mesiacov

Plastické mazivá

12 až 36 mesiacov

Rezné kvapaliny (rezné oleje)

24 až 36 mesiacov

Rezné kvapaliny (emulgačné oleje)

6 až 12 mesiacov

Parafinické emulzie

3 až 6 mesiacovUvedené údaje nám poskytujú len základný prehľad o dobe skladovania.Podľa predchádzajúcich informácií doba skladovania môže byť ešte dlhšia,a to až 10 rokov.Výrobca (dodávateľ)stanovuje dobu skladovania na základe mnohých aspektov,ktoré už boli uvedené.Na stálosť výrobku,jeho kvalitu má vplyv najmä teplota skladovania,ktorá zásadne ovplyvňuje dobu skladovania.

Teplota kladovania sa má uvádzať pre jednotlivé druhy mazív,ropných výrobkov v STN,respektíve v technickom liste výrobku. Pre bežné mazacie prostriedky táto teplota je v rozsahu od -5 °C do 60 °C.To znamená, že výrobky sa nemajú skladovať pri teplote vyššej ako 60 °C a vystavovať priamemu slnečnému žiareniu a mrazu. Výrobky,ktoré sú menej stabilné (emulgačné oleje,parafinické emulzie a iné)vyžadujú potrebnú pozornosť.Doba skladovania je pomerne krátka,približne 6 mesiacov a teplota skladovania musí byť nad 5 °C.Z toho dôvodu vznikajú určité problémy pri ich preprave v zimnom období.Na prepravu sa preto používajú špeciálne upravené termocisterny,čím sa náklady na prepravu zvyšujú. Na životnosť maziva v prevádzke má vplyv niekoľko aspektov.Všeobecne platí,že o mazivo v prevádzke sa treba tarať.Treba ho chrániť pred preťažením,znečistením, prehrievaním,vnikaním vody,vzduchu a iných nečistôt,svetlom,penením a inými nežiaducimi vplyvmi.Preto treba často požadovať konštrukčné úpravy trecích uzlov,vykonávať technické úpravy mazacích zariadení, zaraďovať účinné filtračné zariadenia a iné zariadenia,napríklad filter,chladič,aby sa odstránila nečistota,nežiaduce prímesi z olejových náplní a iné. Z praxe je známe pravidlo,že ak sa teplota oleja,ktorá je 70 °C,v prevádzke zvýši o 10 °C,životnosť oleja v mazacom systéme sa skráti na polovicu.Všeobecne platí,že treba vykonávať prevádzkové kontroly mazív, ktoré majú podstatný vplyv na životnosť maziva.Každá kontrola nám poskytne informácie o mazive,jeho kvalitatívnych ukazovateľoch,mazacom systéme a stave stroja, zariadenia.

Na životnosť maziva majú vplyv najmä tieto technicko -prevádzkové ukazovatele:

  • veľkosť olejovej náplne
  • obehové číslo oleja
  • prevádzková teplota oleja
  • kontaminácia oleja vodou a inými nečistotami
  • ošetrovanie,filtrácia oleja.

Podľa skúseností z praxe možno uviesť,že životnosť turbínových olejov môže byť v rozsahu od 20 000 do 100 000 prevádzkových hodín,hydraulických olejov od 5000 do 20 000 prevádzkových hodín,motorových olejov od 15 000 km do 160 000 km. Na životnosť mazív významne vplýva správna organizácia tribotechniky a mazacích služieb,najmä tribotechnická diagnostika.

Vypracoval:

Ing.Jozef Stopka