Mazanie motorov

Mazanie motorov

Mazanie  spaľovacích motorov

1.1  Motorové oleje

Vzhľadom na znečistenie životného prostredia si inžinieri olejkárskych spoločností a konštruktéri vozidiel vytýčili ako konečný cieľ dosiahnuť životnosť oleja porovnateľnú so životnosťou vozidla. V oblasti prevodových olejov sa už tento cieľ podarilo uskutočniť, s motorovými olejmi je však situácia podstatne zložitejšia.

Počas činnosti spaľovacích motorov dochádza vplyvom tepelného, mechanického a chemického namáhania oleja k jeho fyzikálnym a chemickým zmenám. Tie po čase výrazne zhoršujú vlastnosti oleja, ktoré sú dôležité z hľadiska spoľahlivej činnosti motora. Opotrebenie oleja je prirodzený proces, ktorý však z rôznych dôvodov( napr. nesprávna prevádzka, chyba výroby, materiálová chyba, vniknutie vonkajších nečistôt atď.) môže nastať aj nenormálnym. V takých prípadoch je opotrebovanie oleja intenzívnejšie a jeho životnosť, ktorá bola určená na normálnu prevádzku, sa podstatne skráti.

  Zníženie  úžitkových vlastností oleja nazývame starnutím oleja.

Dôvody prirodzeného starnutia olejov môžeme rozdeliť do troch skupín:

a)  Fyzikálne a chemické zmeny oleja

b)  Vnútorné a vonkajšie znečistenie oleja

c)  Únava(opotrebovanie) oleja

Fyzikálne a chemické zmeny v oleji

Zmeny chemických a fyzikálnych vlastností motorových olejov sú spôsobené:

§  Vysokými teplotami

§  Oxidačným vplyvom kyslíka

§  Vysokým mechanickým zaťažením oleja, ktoré vyplýva z relatívnej rýchlosti trecích plôch a z vysokého tlaku.

Znečistenie oleja

Pri prevádzke sa do olejového okruhu dostávajú znečistenia rôzneho charakteru:

§  Z vnútra motora pochádza produkt oddeľovania sa malých kovových čiastočiek

§  V ovzduší sa nachádza množstvo znečisťujúcich látok, jednak chemických( soli, kyseliny a pod.), ako aj mechanických( prach),

§  V zimnej prevádzke alebo kvôli nesprávnemu zloženiu zmesi, môže množstvo nespáleného paliva stekať po stenách valcov(hlavne studených) do olejového priestoru, a tak pribúdajú v oleji nespálené uhľovodíky

§  Látky, ktoré vznikajú zo spaľovania a z oxidácie motora

§  Karbón vznikajúci spaľovaním

§  Voda v oleji

Únava aditív oleja

Požadované vlastnosti olejov, ako napr. viskózne vlastnosti, odolnosť voči peneniu, oxidácii, či iné sa dosahujú rôznymi prísadami – aditívami.

Ich životnosť je však taktiež obmedzená a časom dochádza k zníženiu ich účinnosti. Zvýšené množstvo pevných častíc v oleji viaže na seba disperzné molekuly, ktoré ďalej nemôžu plniť svoju úlohu.

Úloha motorového oleja

Používanie rôznych druhov motorových olejov je priamo závislé od prevádzkových podmienok. Je preto veľmi ťažké presne určiť tie najdokonalejšie spôsoby mazania, ak nie je známa prevádzková záťaž motora.

Na motoroch, ktoré sú vystavené dlhodobej prevádzke vo vysokých otáčkach, alebo sú trvale maximálne zaťažené, dosahuje olej vysoké teploty. Vplyvom vysokej teploty a pôsobením kyslíka začína olej oxidovať.

Ak prichádza do valcov príliš obohatené palivo, ak je od motora vyžadovaný vyšší výkon len málokedy alebo vôbec, alebo jazdíme len na také trasy, kde sa motor ani riadne nezahreje(mestská prevádzka), je výsledkom nedokonalé spaľovanie. Produktom takéhoto nedokonalého spaľovania sú potom sadze, nespálený olej a iné škodlivé látky.

Aj napriek tomu, že ostrou jazdou (horúci motor) dochádza k odparovaniu zvyškových častí  paliva v oleji, pri častom spúšťaní studeného motora v zime je prítomnosť zvyškov pohonnej zmesi v oleji ďaleko vyššia. Preto je vhodné častejšie kontrolovať stav oleja.

Viskozita motorového oleja

Viskozitou oleja sa rozumie jeho tekutosť. Vlastnosti každého oleja sú závislé od teploty, podľa nej sa mení aj viskozita oleja. S rastúcou teplotou olej redne. Tým sa zmenšuje priľnavosť olejového filmu. V zimnom období olej naopak hustne a jeho vnútorný odpor rastie. Dochádza tak k väčšiemu treniu.

Preto je vhodné používať olej, ktorý výrazne nemení svoje mazacie schopnosti vplyvom rôznych tepelných podmienok.

V studenom motore nepôsobí redší olej problémy pri spúšťaní a lepšie sa dostáva do všetkých miest, ktoré vyžadujú dobré mastenie.

Tekutosť alebo viskozita oleja je teda taká vlastnosť oleja, ktorá udáva jeho vnútorné trenie a je označovaná podľa systému SAE( Society of Automotive Enginers), ako napr. SAE 30, SAE 10 atď. Vysoké čísla SAE označujú husté oleje, nízke čísla naopak oleje redšie.

Oleje rôznych viskóznych tried je dovolené medzi sebou miešať. Môže k tomu dôjsť pri dopĺňaní oleja v dobe, kedy vonkajšia teplota nezodpovedá viskóznej triede oleja, ktorý je v motore.

Pri pretrvávajúcich vonkajších teplotách pod -20°C(arktické oblasti) sa odporúča používať olej SAE 0W-20 alebo olej SAE 5W-20

Mazaciaca sústava

Mazanie motorových vozidiel plní tieto základné úlohy:

§  Zmenšuje trenie a opotrebenie pracovných plôch na minimum

§  Odvádza teplo, ktoré vzniká trením a časť tepla zo spaľovacieho priestoru

§  Utesňuje trecie plochy a chráni kovové súčiastky pred mechanickými účinkami ( napr. spalín)

§  Chráni sústavu mastenia a mastené súčiastky pre koróziou a odvádza nečistoty zo spaľovacieho priestoru

Hlavnou funkciou mazacej sústavy je vytvorenie tenkého olejového  filmu ne trecích plochách tak, aby sa relatívny pohyb súčiastok uskutočnil ako kvapalinové trenie. Výsledkom je zníženie miery opotrebenia súčiastok. Miera tesnenia je tak prevádzaná z polosuchého trenia na trenie kvapalinové.

Druhy mazania

Na automobilových motoroch sa v súčasnosti používajú tieto konštrukcie mazania:

a)  Mastnou zmesou, kedy mazací olej je zmiešavaný v stanovenom pomere s palivom 1:33-40, ako olej je používaný špeciálny olej, napr. M2T. Toto mazanie je využívané v dvojtaktových motoroch.

b)  Tlakové mazanie, kde je k mazaciemu miestu privádzaný olej pod tlakom od olejového čerpadla a mazané sú dôležité mazacie miesta, navyše pomocou rozstreku oleja sú mazané aj ďalšie súčiastky motora.

Tlakové mazanie môžeme ďalej šíriť podľa umiestnenia zásoby oleja na :

a)  Mazanie zo suchou skriňou – v ktorom je zásoba oleja mimo spodného veka motora v samostatnej nádrži. Tá je umiestnená buď priamo na spodnom veku(Tatra), alebo je mimo motora, uložená v ráme alebo v karosérii vozidla. Olejové čerpadlo je potom dvojstupňové, prvý stupeň odsáva olej z veka do olejovej nádrže, druhý stupeň je tlakové čerpadlo pre mazaciu sústavu. Toto mazanie sa najviac používa na motoroch pre terénne vozidlá, traktory a športové vozidlá. Samostatná nádrž zaisťuje dostatočnú hladinu oleja na jeho nasávanie do sústavy aj v prípade veľkého naklonenia motora s vozidlom v jazde terénom.

b)  Mazanie s mokrou skriňou – olejovou nádržou je spodné veko motora, kde sa olej zhromažďuje, chladí a odkiaľ je cez hrubý čistič oleja nasávaný olejovým čerpadlom do sústavy mazania motora. Je najpoužívanejšou konštrukciou mazania motora .

c) 

Čističe oleja-filtre

Pri chode motora sa môžu dostať do oleja nečistoty (kovové triesky z trúcich sa plôch a zo spaľovacieho priestoru). Na zachytávanie takýchto nečistôt je v mazacej sústave filter oleja.

Rozoberateľné čfiltre oleja treba pravidelne ošetrovať. Dobu na ošetrovanie filtra vždy stanovuje výrobca. Tieto filtre sú použité na nákladných vozidlách.

Vo všeobecnosti rozdeľujeme filtre:

a)  Poloprietokové

b)  Plnoprietokové

Poloprietokové filtre – pracujú tak, že tlakový olej, ktorý je vtláčaný do mazacieho systému, prechádza čiastočne cez olejový filter a časť prúdi priamo k mazacim miestam motora. Tieto odtokové filtre sa už používajú výnimočne, filtráciou prejde polovica oleja a v náročných podmienkach prevádzky je toto čistenie nedostatočné.

Plnoprietokové filtre – sú vysokoúčinné, filtráciou prechádza všetok olej a tak sa zachytáva veľké množstvo nečistôt. Olej je tak vyčistený v priebehu jedného prietoku sústavou. Tieto filtre sú konštruované ako jednoúčelové a po použití sa vymieňajú za nové. Ich filtračná vložka je z filtračného papiera so schopnosťou zachytávať veľmi jemné mechanické častice nečistôt .

Každý čistič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré má chrániť sústavu v prípade, že dôjde k zlyhaniu filtra, poškodeniu filtračnej vložky alebo jeho upchatiu nečistotami, tie by mohli spôsobiť vyradenie mazacej sústavy z činnosti. Týmto zariadením je poistný ventil. Ten je súčasťou oleja a pracuje rovnako ako redukčný ventil mazania.

V motoroch, ktoré sú vysoko prevádzkovo namáhané sa používajú chladiče oleja alebo sú chladené vzduchom. Konštrukcia chladičov oleja je rovnaká ako chladičov, používaných na chladenie motorov kvapalinou. Rozdiel je v tom, že tieto chladiče odolávajú väčšiemu tlakovému zaťaženiu ako pri vodnom chladení.

1.2  Olejové čerpadlo

Porucha olejového čerpadla je príčinou poklesu tlaku v mazacej sústave. V tomto prípade sa musí olejové čerpadlo vymontovať z motora.

Postup prác je nasledovný:

§  Po vybratí čerpadla uvoľníme sitko čerpadla, ktoré slúži ako hrubý čistič a veko čerpadla.

§  Hnané koleso, voľne otočné na čape, odoberieme, hnacie koleso môžeme odobrať po vyrazení zabezpečovacieho kolíka alebo klina

§  Potom môžeme vybrať hnací hriadeľ

§  Pevný čap hnaného kolesa zo skrine vylisujeme za tepla.

Pri montáži nového čapu postupujeme nasledovne:

§  Prehrejeme skriňu čerpadla v peci alebo v horúcej vode na teplotu 80-90°C

§  Vložíme čap, ktorý je možné teraz zasunúť rukou

§  Skriňu obrátime a kontrolným krúžkom skontrolujeme, či je čap sústredený s vybraním pre ozubené koleso

Pri montáži čerpadla musíme vždy vymeniť tesnenie medzi vekom a skriňou. Tesnenie musí mať predpísanú hrúbku, pri tesnení väčšej hrúbky klesá tlak vyvíjaný čerpadlom. Aj tesnenie medzi motorom a čerpadlom musíme vymeniť. Pred konečnou montážou čerpadla na motor sa musíme presvedčiť či je v ňom olej.

1.3  Dopĺňanie a výmena oleja

Ak olej dopĺňame v motore, musíme stav oleja kontrolovať pred spustením motora, ktorý bol dlhší čas v pokoji alebo aspoň 15-20 min. po zastavení motora.

Veľkosť hladiny oleja uvádza vždy výrobca motora a je v podstate stanovená medzi dvoma značkami na kontrolnej mierke oleja.

1.3.1  Hodnotenie oleja

Hoci podmienky jazdy – ako napr. premávka na krátkych trasách alebo dlhé jazdy po diaľnici namáhajú olej v rovnakom type motorového vozidla veľmi rozdielne, predpisuje automobilový priemysel – odhliadnuc od niektorých výnimiek – jednotný interval výmeny oleja po najazdených kilometroch. Bez ohľadu na to, že moderné oleje ponúkajú výrazné bezpečnostné rezervy. Nepriamo to potvrdzujú výrobcovia olejových prísad alebo vedľajších prúdových filtrov, ktorí v dôvere vo vysokú kvalitatívnu úroveň mazív a motorov predávajú doplnkové predmety, ktoré by vlastne ani neboli potrebné. Modernou analýzou mazív je to medzičasom možné dokázať.

Zásady správnej výmeny oleja je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:

-  Motor musí byť mazaní bez opotrebenia

-  Teplo musí byť bezpečne odvádzané z konštrukčných častí motora, v prvom rade z piestov

-  Spaľovací priestor musí byť prostredníctvom mazacieho filmu utesnený

-  Zvyšky vznikajúce pri spaľovaní musia byť uvoľnené a musia plávať

-  Produkty horenia ako napr. síra v palive, musia byť prostredníctvom oleja neutralizované

Keď už olej nemôže plniť jednu z týchto hlavných úloh, pretože je starý , znečistený alebo odbúraný, musí byť vymenený. Keďže preukázanie správnej funkcie oleja bolo doteraz možné len pomocou rozsiahlych skúšok a veľmi nákladných analyzačných prístrojov, volí si väčšina servisov najjednoduchšiu cestu: dodržiavajú intervaly výmeny oleja predpísané automobilovým priemyslom. Určite sa tak nič nestane, ale rovnako sa „plytvá“ stotisícami litrov oleja v dôsledku jeho nezúžitkovania. Hoci dnes by bolo možné predĺženie intervalu výmeny oleja bez rizika! Skúšobná metóda medzi „palcom a ukazovákom“ alebo prostredníctvom čuchu dnes už nevedie k istému cieľu. Rozsiahle olejové analýzy patria rovnako k modernej konštrukcii motorov ako presné vyšetrenie krvi v modernej medicíne. Doteraz výrobcovia mazív a automobilov disponovali operatívnym know-how, na vykonávanie takýchto testov. Nemecká firma pre analýzu mazív Wear Check vyrába nezávislé laboratórium. Analýza opotrebovaného oleja modernými prístrojmi, rozsiahla databanka s údajmi motorov a olejov, ako aj špeciálne poznatky z oblasti tribológie (náuka o trení a opotrebení látok, častí strojov, mechanizmov a pod.). Je tak prístupná aj pre „maloodberateľov“.

Priebeh je jednoduchý a potrebné množstvo oleja je takmer také malé ako pri lekárskej analýze krvi. Za prístupnú cenu je zistených a komentovaných viac výsledkov ako pri rutinných a skúšobných testoch olejového a automobilového priemyslu.

Kritérium hodnotenia viskozity oleja

Olej musí byť dostatočne viskózny, aby vytvoril mazací film a zároveň tesnil. Nesmie však byť taký hustý, aby nemohol v studenom motore pretekať cez mazací otvor. Ak je olej príliš hustý( vysoko viskózny) alebo príliš riedky ( nízko viskózny) je potrebné ho vymeniť. Nepomôže už ani vedľajší prúdový filter, ani olejová prísada. Viskozita oleja stúpa, keď olej zostarne v dôsledku oxidačných produktov pri dlhej dobe  používania alebo príliš vysokou prevádzkovou teplotou. Čiastočky sadze, vody a nemrznúcej prísady nezriedka natoľko zvýšia viskozitu, že najmä pri studených štartoch je olej taký húževnatý, že nemôže pretekať mazacími otvormi a nedostane sa na také kritické miesta ako sú čapy piestov alebo ložisko vačkového hriadeľa. Ak je však olej zriedený tekutým, nízkoviskóznym palivom, ktoré sa do oleja dostáva poškodeným vstrekovacím systémom alebo nesprávne nastaveným zapaľovaním, nevytvára sa dostatočne  hrubý mazací film medzi pohyblivými časťami. A to najmä kvôli vysokým teplotám olejového zberača pri plnom zaťažení. Mazací film sa odtrháva a pokiaľ nie je porucha zistená, prejaví sa na pieste opotrebenie.

Výmena oleja nie je potrebná keď:

-  sa viskozita a index viskozity takmer nezmenili

-  sa nevyskytuje oxidácia oleja

-  znečistenie sa pohybuje len v rámci určitej tolerancie

-  opotrebované kovy vykazujú len minimálne opotrebenie

-  olejové prísady neboli odbúrané

Sú to situácie, v ktorých sa neprejavuje žiadne výraznejšie opotrebovanie motora a výmena oleja by znamenala vyhodené peniaze a zaťaženie životného prostredia, ktorému je možné predísť.

1.3.2  Výber správneho motorového oleja

Pri výbere motorového oleja majú dôležitú úlohu dve kritériá:

-  viskozita motorového oleja

-  kvalita motorového oleja

Výber správnej viskozity motorového oleja ovplyvňujú:

Ø  Studený štart: motorové oleje musia byť pri studenom štarte pri nízkych teplotách vždy dostatočne tekuté, aby mal štartér čo najmenší odpor a tým boli zaručené čo najvyššie otáčky a rýchle naskočenie studeného motora. Po naskočení motora musí do olejového čerpadla dotekať dostatočné množstvo motorového oleja, aby nenasávalo vzduch, čo by mohlo viesť k poruchám mazania a tým k vážnemu poškodeniu motora. Viskozita má veľký význam aj pre to, že práve najvzdialenejšie miesta mazania musia byť rýchlo zásobené motorovým olejom, aby bolo chránené pred opotrebením. Pomocou extrémnych ľahkých motorových olejov je možné, aj keď len v minimálnom rozsahu znížiť spotrebu pohonných hmôt.

Ø  Prevádzka za horúca: oproti tomu pri jazde s vysokou záťažou s vysokými teplotami motorového oleja (diaľnica, jazda s prívesom atď.) nesmú byť motorové oleje príliš riedke, pretože by bola ohrozená nosnosť olejového filmu s tzv. jednorozsahovým olejom triedy viskozity SAE 10W je pri nízkych teplotách zaručene možný studený štart (hraničná teplota -25°C, podľa tabuľky tried viskozity SAE). Však pri plnej záťaži s vysokými teplotami oleja môže s takýmto olejom dôjsť v dôsledku nedostatočnej viskozity a stability mazacieho filmu k poškodeniu motora. Na druhej strane, napríklad jednorozsahový olej triedy viskozity SAE 40 síce ponúka istotu pri vysokých teplotách, ale studený štart je pri teplotách okolo bodu mrazu problematický. Ak nie je nemožný, pretože motorový olej je veľmi hustý. Okrem toho nastáva výrazné opotrebenie klzných častí studeným štartom.

1.3.3  Praktické upozornenie – intervaly výmeny motorového oleja

Zásadne sa musia dodržiavať intervaly výmeny predpísané výrobcom motorového oleja, resp. výrobcom motorového vozidla. Výnimky, to znamená skrátené intervaly výmeny, sa musia vykonávať vtedy, keď sa motorové vozidlá používali vo veľmi sťažených podmienkach.

Sťažené podmienky môžu napr. byť:

a)  Častejšia a dlhšie trvajúca prevádzka

b)  Jazda s prívesom

c)  Prevažne jazda na krátke vzdialenosti

d)  Veľmi nevýhodné klimatické podmienky

Pri malom počte najazdených kilometrov za rok by sa motorový olej nemal vymieňať po predpísanom počte najazdených kilometrov, ale po uplynutí času trvanlivosti v motore. Spravidla aspoň raz ročne.

Principiálne závisí dĺžka intervalov medzi výmenou motorového oleja od konštrukcie motora, obiehaného množstva oleja, teploty oleja, jeho spotreby, dopĺňaného množstva a filtrácie oleja. Spotreba oleja sa pritom riadi prispôsobením piestnych krúžkov v piestnych drážkach, tlakom piestnych krúžkov, ako aj tesnosťou vedenia ventilu. Ďalej zohráva úlohu netesnosť motora smerom von, rovnako ako straty motorového oleja odparovaním pri vysokých teplotách motorového oleja.

Riedenie motorového oleja

Pri studenom štarte opúšťa neodparený benzín vo veľkej miere výfuk ako nespálený uhľovodík. Malá časť benzínu však kondenzuje na studených stenách valcov a môže tam sčasti zmyť olejový film a pretiecť do olejovej vane. V motoroch s častým studeným štartom tak môže dôjsť k výraznému zriedeniu motorového oleja. Tým sú ovplyvnené jeho viskozita a mazivosť. Dôsledkom môže byť zvýšené opotrebenie klzných častí motora. Rovnako je možné, že úplne normálna spotreba motorového oleja sa stratí nahromadením benzínu v motorovom oleji. Zriedenie oleja nad 10% si vyžaduje jeho výmenu.

Zahustenie motorového oleja

Zahustenie motorového oleja sa najčastejšie vyskytuje v naftových motoroch, pretože motorový olej prijíma sadze.

Pri zážihových motoroch dochádza k zahusteniu oleja extrémnym tepelným zaťažením. V naftovom motore je zahustenie podmienené priebehom spaľovania, od ktorého sú zase závislé postupy vstrekovania a zaťaženie motora. Zatiaľ čo sadze opúšťajú motor prevažne výfukom, ich malá časť sa dostáva „prefukovaným plynom“ do olejovej vane a spôsobuje zahustenie oleja. Najmä v studených ročných obdobiach sa môže vyskytnúť problémy so studeným štartom. Podľa okolností môže byť potrebná medzivýmena oleja.

V zážihových motoroch môže pri teplotnom zaťažení motorového oleja viesť k zahusteniu aj prenikanie chladiaceho média, spôsobené poruchou tesnenia motora z jeho prehriatia pri nízkej hladine oleja.

Zakalenie motorového oleja

Od začiatku 80-tych rokov sa hľadá riešenie javu „čierny kal“. Ide pritom o zakalenie v zážihových motoroch, ktoré sa vyskytuje najmä na kryte ventilov a olejovej vani, Kritickým sa stáva, keď kal zanesie olejový filter čerpadla a tým úplne alebo čiastočne zastaví obeh oleja. Chybným mastením sa môže pokaziť celý motor.

Ako príčiny čierneho kalu boli medzičasom stanovené nasledujúce faktory:

-  Predĺžené intervaly výmeny pri nezmenenom, alebo dokonca zníženom množstve oleja

-  Pokles spotreby motorového oleja, ktorá bráni jeho občerstveniu dolievaním nového oleja

-  Palivom, a v malej miere aj motorový olej, sú spaľované v spaľovacom priestore

-  Reakčné produkty tohto horenia sa „prefukovým plynom“ dostávajú do motorového oleja a doplnkovo ho zaťažujú.

Niektoré moderné motory s koncepciou zapaľovania chudobnej zmesi majú drasticky zredukovaný objem oxidu uhoľnatého v spalinách, čím sa však zvyšuje podiel oxidu dusíka v spalinách a tým aj „prefukovaný plyn“. Oxidy dusíka a iné reakčné produkty tvoria s motorovým olejom zmes, ktorá môže tvoriť v oleji nerozpustené oxidačné produkty, ako aj organické dusičnany. Hlavne organické dusičnany môžu v spojení so spaľovanou vodou tvoriť kyselinu dusičnú, ktorá vedie k predčasnému starnutiu motorového oleja. V konečnom dôsledku môžu uvedené faktory natoľko motorový olej preťažiť, že nerozpustné reakčné produkty zamedzujú vo forme kalu mastenie motora podľa predpisov.

Znášanlivosť s katalyzátorom

V širokom uplatňovaní katalyzátorov v motorových vozidlách v začiatkoch existovali obavy, že bežne dostupné motorové oleje by mohli kvôli svojmu obsahu určitých prísad negatívne ovplyvňovať životnosť katalyzátora. Dôkladné pokusy a jazdné skúšky dokázali, že funkčnosť katalyzátora nie je zatiaľ bežne používanými prísadami motorových olejov ovplyvnená. Za predpokladu, že spotreba motorového oleja sa pohybuje v rámci normálu. Priemysel minerálnych olejov ubezpečuje, že jednotlivo sa vyskytujúce zmeny na katalyzátore bolo možné vyvodiť z iných, nie olejom vyvolaných príčin. Máme na mysli napr. teplotné preťaženie katalyzátora.

1.3.4  Výmena motorového oleja a kontrola odvetrania motora

Ako už bolo spomínané, výmenu oleja vykonávame po najazdení určitého stanoveného počtu kilometrov, prípadne aj častejšie. S výmenou vymieňame súčasne aj olejový filter a kontrolujeme odvetranie motora.

V ŽIADNOM PRÍPRADE NESMIEME OPOTREBOVANÝ OLEJ VYLIEVAŤ INAM AKO NA MIESTA NA TO URČENÉ!

Postup pri výmene je takýto:

§  Motor ohrejeme na prevádzkovú teplotu (približne 80°C)

§  Pod vypúšťaciu skrutku dáme vhodnú nádobu.

§  Vyskrutkujeme vypúšťaciu skrutku a necháme všetok olej vytiecť. POZOR: ak zistíme vo vypustenom oleji, že sa tam nachádzajú kovové špony, alebo vo väčšej miere známky po kove, znamená to chyby vzniknuté trením kovu buď na kľukovom hriadeli alebo na ojničnom ložisku. Ak potom vykonávame opravy, musíme prečistiť olejové potrubie a hadice , kade olej preteká. Tým zabránime ďalším škodám. V prípade vymeníme aj olejový chladič(ak je nainštalovaný).

§  Vyskrutkujeme olejový filter

§  Po vypustení vymeníme tesnenie na vypúšťacej skrutke a tú utiahneme na predpísaný uťahovací moment.

§  Pri spätnej montáži olejového filtra sa riadime pokynmi výrobcu filtra.

§  Pripojovacie hrdlá filtra oleja očistíme benzínom

§  Pryžové tesnenie na olejovom filtri ľahko potrieme olejom

§  Nový olejový filter utiahneme pevne rukami

§  Nový olej dolejeme otvorom na nalievanie oleja. Správne doliatie oleja je medzi ryskami Min a Max. Rozdiel medzi týmito ryskami predstavuje spravidla 1L oleja.

§  Po skúšobnej jazde skontrolujeme tesnosť olejového filtra a vypúšťacej skrutky, prípadne ich dotiahneme.

§  Z dôvodu lepšieho prehľadu o prevádzke motora je odporúčané ostať pre jednej značke oleja a pri výmenách olej nestriedať

Kontrola odvetrania motora

  Pri výmene oleja zároveň aj kontrolujeme, či nie je upchaté odvetrávacie sitko motora. Údržba spočíva v jeho prepláchnutí benzínom. Zhruba po 40-50 000 km by sa mal vymeniť regulačný ventil.

1.4  Mastenie podvozka 

Väčšina dnešných automobilov má pohyblivé spoje podvozka vybavené samomazacími puzdrami( spekavé kovy, plastické látky), ktoré nevyžadujú mastenie. Puzdro (pórovitej štruktúry) je nasýtené olejom, ktorým pri vzájomnom pohybe oboch častí pomaly vzlína medzi trecie plochy. Pri opotrebovaní samomazacich puzdier sa tieto musia vždy vymeniť. Nové puzdro sa už nemá obrábať, aby sa „nezalepili“ póry, ktorými olej pomaly vyteká. Nepripúšťa sa brúsiť samomazacie puzdrá, lebo v klznej ploche by ostali brúsne častice, ktoré by zapríčinili poruchu.

Okrem tohto druhu mazania treba občas mastiť rôzne miesta tukom z tlakovej maznice. Na premastenie tlakových mazníc sa používajú ručné alebo nožové mazacie lisy. Maznice a ich okolie sa musí pred mastením dobre očistiť. Druh mazacich tukov a olejov uvádzajú výrobcovia vozidiel v mastiacich plánoch.

1.7 Prehľad porúch olejového obehu

 Nerozsvietilo sa kontrolné svetlo po zapnutí zapaľovania:

-  Chybný spínač tlaku oleja – zapneme zapaľovanie, kábel spínača tlaku oleja odpojíme a priložíme ku kostre

-  Prerušený prívod prúdu k spínaču, skorodované kontakty – ak sa kontrolka rozsvieti, je potrebné vymeniť spínač, prekontrolujeme vedenie v miestach spojov

-  Chybná kontrolná žiarovka – vymeníme

Pri spúšťaní motora kontrolné svetlo nezhasína:

-  Olej je príliš horúci – ak zhasne pri pridaní plynu, nejde o poruchu.

Kontrolné svetlo nezhasína ani pri pridaní plynu, prípadne svieti počas jazdy:

-  Nedostatočný tlak oleja – prekontrolujeme stav oleja, prípadne doplníme

-  Elektrický prívod k spínaču tlaku oleja má skrat ( dotyk kostry) – skontrolujeme tlak oleja, kábel odpojíme od snímača, izolujeme ho a odložíme ( nie na kostru), zapneme zapaľovanie, ak sa kontrolné svetlo rozsvieti, musíme prekontrolovať elektrické vedenie

-  Spínač tlaku oleja je chybný – vymeníme

Pri všetkých otáčkach je tlak oleja nedostatočný:

-  Málo oleja v motore – doplníme

-  Zanesené sitko v nasávacom koši – olejovú vaňu vymontujeme, sitko vyčistíme, skontrolujeme nasávacie potrubie

-  Olejové čerpadlo je opotrebované – olejové čerpadlo demontujeme a prekontrolujeme, prípadne vymeníme za nové

-  Nasávacie potrubie oleja je uvoľnené alebo prasknuté – olejovú vaňu vymontujeme a prekontrolujeme nasávacie potrubie oleja

-  Porucha ložiska – motor demontujeme

Nedostatočný tlak oleja v nízkych otáčkach:

-  Regulačný ventil tlaku oleja je pre znečistenie otvorený -  ventil demontujeme a prekontrolujeme.

Príliš vysoký tlak oleja v otáčkach vyšších ako 2 000 ot/min:

-  Regulačný ventil oleja je pre znečistenie uzatvorený – ventil demontujeme a prekontrolujeme.